A Babiloni szajha

“Jelenések Könyve 17. rész:

1. És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;
2. A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.
3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala.
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
7. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.
8. A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van.
9. Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
10. Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.
11. A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.
12. A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
13. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.
15. És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
16. És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
17. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.
18. És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.”

János jelenéseiben a végítélet előtti időkben megjelenő, a Fenevad hátán ülő Szajha; a bálványimádás, az istentelenség jelképe, “a föld útálatosságainak anyja”, “a kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai”.

Egyes bibliatudósok és teológusok úgy tekintették Babilont és a Szajhát, mint a keresztényüldöző Római Birodalom metaforáját, mások a “hűtlenné vált menyasszony”, Jeruzsálem szimbólumát látták benne. Később, a reformáció idején, a reformerek szemében maga a jézusi tisztaságtól elforduló, korrupt hatalmi szervezetté váló Katolikus Egyház lett a Babiloni Szajha megtestesülése.

Mikor a Babiloni szajha c. képet csináltam, a jánosi jelenés egy általános és időszerű értelmezésén törtem a fejem. Azokon a bálványokon, amelyeket a XX. században faragott magának az ember, és melyeket azóta is bőszen imád. A Babiloni Szajha leányai itt élnek köztünk. Ők a mai világ igazi celebjei:

Consumeria – ez a lotyó azt sugallja, hogy a javaidon mérd le magad. Minél többen látják, annál jobb. Jószág, úgymint marha, disznó, birka, baromfi. És így tovább.

Potestatia – ez a szajha azt mondja: minél többeknek parancsolsz, annál jobb. El akarja hitetni veled, hogy a színbeteg hatalommánia normális. És így tovább.

Illusoria – ez a cafka állítja, hogy fölösleges saját magadnak megtapasztalnod a világ jelenségeit. Sokkal könnyebb és egyszerűbb kézhez kapni valamit. Hogy mit? Nem mindegy? És így tovább.

Sexualia – ez a rüfke azt súgja, hogy a cicikkel reklámozott csavarkulcs jobban csavar. És hogy a kőtroll az tulajdonképpen a férfi. És így tovább.

Az a kérdés jár a fejemben: gondolkodó lénnyé válik-e az ember valaha? És így tovább.